• Name
  • Dokument
  • 230306 B-Plan Schäferberg Umweltbezogene Stellungnahmen Ausleg. § 4a Abs. 3 BauGB_comp
  • 🔗 Download (2484 Kbyte)
  • 01 - 221121 B-Plan Wohngebiet Schäferberg Satzung 2. Entwurf-mit Änd.-markiert
  • 🔗 Download (849 Kbyte)
  • 02 - 221121 B-Plan Wohngebiet Schäferberg Begründung-2. Entwurf-Änd. markiert_comp
  • 🔗 Download (2865 Kbyte)
  • 03 - 221121 B-Plan Wohngebiet Schäferberg Umweltbericht-2. Entwurf-Änd. markiert_comp
  • 🔗 Download (1728 Kbyte)